LEG1: European Tour 2010 Britain to Greece - trendinvestor
Really close to Poland now, heading towards Krakow and Aushwitz

Really close to Poland now, heading towards Krakow and Aushwitz